Ontwerp ’t Heen voltooid

Geen categorie
Het definitief ontwerp voor de Ambachtsweg, Heerenweg en de Lageweg (noordzijde), onderdeel van industrieterrein ’t Heen, is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Speciaal voor de realisering van de plannen heeft de gemeente al eerder een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De opknapbeurt van de wegen start naar verwachting  in het derde kwartaal van 2018 en dient als proef voor de eventuele volledige aanpak van ’t Heen. Ondernemers en de gemeente hebben nauw samengewerkt aan het ontwerp.

Het doel van de proef is om te beoordelen of met de herinrichting van de twee wegen, het bedrijventerrein langdurig aantrekkelijker en veiliger gemaakt kan worden voor gevestigde en nieuw te vestigen ondernemingen. De gemeente Katwijk voert de werkzaamheden uit, in nauwe samenwerking en overeenstemming met alle betrokken partijen.

Nieuwe inrichting
De gemeente richt het bedrijventerrein opnieuw in onder andere het maken van parkeervakken. Het doel hiervan is het stimuleren van het gebruik van de parkeerstroken en het beperken van foutparkeren.

Daarnaast wordt de infrastructuur verbeterd. Er worden gelijkwaardige kruispunten gecreëerd, waar fietsers wel voorrang hebben. Op de Heerenweg komen op de kruispunten  ‘streetprints’ (creatieve patronen) waardoor het lijkt of de kruisingen verhoogd zijn. Langs de noordzijde van de Lageweg wordt een nieuw fietspad aangelegd. Dit verhoogt de verkeersveiligheid. Na aanleg van het nieuwe fietspad wordt de verbinding naar het fietspad aan de Blekerstraat langs de N206 afgesloten. Hierdoor wordt voorkomen dat het doorgaande fietsverkeer over de kruising Heerenweg – Blekerstraat gaat. Ook wordt de huidige fiets- en voetgangersoversteekplaats over de Lageweg nabij de Ambachtsweg verwijderd.

Planning

Het definitief ontwerp moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De verwachting is zij dit op 9 november behandelen in hun vergadering. Na goedkeuring worden de bestekken en directieraming opgemaakt. Daarna start het aanbestedingstraject om tot een uitvoeringscontract met een opdrachtnemer/aannemer te komen. De werkzaamheden starten naar verwachting in het derde kwartaal van 2018. Alle ondernemers van ’t Heen worden vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden, de exacte planning van het werk, de bereikbaarheid van ’t Heen en eventuele omleidingsroutes.

Meer nieuws