Reglement wijkraad

Burgemeester en wethouders van Katwijk besluiten vast te stellen het navolgend reglement  betreffende het doel, de samenstelling en de werkwijze van de wijkraden in de gemeente Katwijk.

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
College: het college van burgemeester en wethouders van Katwijk.
Wijkraad: een klankbordgroep van burgers in de wijkgerichte aanpak in de gemeente Katwijk.
Lid: bewoner of ondernemer uit de wijk die is benoemd als lid van de wijkraad
Kern: een historisch ervaren eenheid binnen de gemeente. Onderscheiden worden de volgende vijf kernen : Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Katwijk Noord (voorheen Hoornes/Rijnsoever), Rijnsburg en Valkenburg.
Wijk: een organisatorische eenheid voor het beheer van de openbare buitenruimte. Elke kern vormt een wijk en deze valt onder verantwoordelijkheid van een wijkregisseur en wordt verzorgd door een wijkserviceteam.
Wijkregisseur: het aanspreekpunt namens de gemeente en stimulator van het integrale samenwerken.
Voorzitter: de voorzitter van de wijkraad, gekozen uit en door de leden.

2. Doelstellingen

2.1 De wijkraad heeft als doel:

2.1.1 Een bijdrage te leveren aan het in standhouden en versterken van de identiteit en herkenbaarheid van de eigen kern.

2.1.2 Het vervullen van een klankbordfunctie en signaleringsrol met betrekking tot:

  • ontwikkelingen van en in de kern
  • de leefomgeving in de kern
  • de veiligheid in de kern
  • alle overige aangelegenheden op het vlak van wonen, werken, welzijn, spelen, recreëren en veiligheid

2.2.De wijkraad tracht deze doelen te bereiken door:
2.2.1. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college of de wijkregisseur met betrekking tot:

  • ontwikkelingen van en in de kern
  • de leefomgeving in de kern
  • de veiligheid in de kern
  • alle overige aangelegenheden op het vlak van wonen, werken, welzijn, spelen, recreëren en veiligheid.

2.2.2. Besteding van het beschikbaar gestelde budget wijkraden.

3. Benoeming en samenstelling van de wijkraad

3.1 De wijkraad bestaat uit leden, waarbij gestreefd wordt naar een goede afspiegeling van en spreiding over de wijk.
3.2 Leden zitten zonder last en ruggespraak in de wijkraad. Dat wil zeggen op persoonlijke titel en niet namens een belangen- of politieke groepering. Zij kunnen wel directe contacten hebben met bewonersgroeperingen of andere betrokken groeperingen in de wijk. Bijvoorbeeld buurtverenigingen, Oranjeverenigingen, scholen, ondernemersverenigingen etc.
3.3 De wijkregisseur neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van de wijkraad.
3.4 De leden van de wijkraad worden benoemd door het college.
3.5 De werving van de leden wordt verzorgd door de wijkraad zelf of door de wijkregisseur.
3.6. Een wijkraad dient tenminste uit 5 leden en maximaal uit 10 leden te bestaan. Hierin is de wijkregisseur niet inbegrepen.
3.7 De wijkraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

4. Zittingsduur

4.1De leden van de wijkraad worden voor een periode van vier jaar benoemd.
4.2 Zij kunnen tweemaal voor een nieuwe periode van vier jaar worden herbenoemd.
4.3 In afwijking van lid 1 wordt bij de eerste samenstelling van de wijkraad de helft van de leden benoemd voor 2 jaar. De eerste leden kunnen zelf aangeven voor welke periode zij zitting willen nemen in de wijkraad.
4.4 Een lid van de wijkraad kan te allen tijde terugtreden. Hij/zij maakt dit schriftelijk kenbaar aan het college.
4.5 Op advies van tenminste de helft van het aantal zittende leden kan het college besluiten een lid van de wijkraad te royeren. Voordat het besluit wordt genomen hoort het college het desbetreffende lid.

5. Faciliteiten

5.1 De afdeling Dienstverlening zorgt voor een vergaderlocatie en faciliteiten.
5.2 De administratie van de wijkraad wordt gevoerd door de afdeling Dienstverlening.
5.3 De afdeling Dienstverlening verzorgt de oproep ter vergadering aan de leden onder mededeling van de voor de vergadering vastgestelde agenda.
5.4 De wijkregisseur stelt in overleg met de voorzitter en de secretaris van de wijkraad twee weken voorafgaand aan de vergadering de agenda vast
5.5 De afdeling Dienstverlening notuleert de vergaderingen. Bij afwezigheid van de notulist neemt de secretaris van de wijkraad deze taak op zich.

6. Vergaderingen

6.1 De wijkraad vergadert tenminste vier maal per jaar volgens een vast te stellen vergaderrooster.
6.2 De voorzitter belegt op verzoek van het college of minimaal 3 leden van de wijkraad ook buiten het vergaderrooster een vergadering.
6.3 De wijkraad kan zich in een vergadering door andere personen op uitnodiging van de voorzitter of wijkregisseur, laten voorlichten of adviseren.
6.4 Voor het houden van vergaderingen is het vereist dat behalve de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, tenminste de helft van het aantal zittende leden aanwezig is.
6.5 De vergaderingen van de wijkraad zijn niet openbaar.
6.6 Besluiten worden bij gewone meerderheid genomen.
6.7 De wijkraad beslist zelf over bekendmaking van het resultaat van de beraadslagingen.

7. Informatie

7.1 De wijkregisseur geeft in een vroeg stadium informatie over plannen van de gemeente die van belang zijn voor de kern.
7.2 De wijkraad heeft zelf ook de mogelijkheden en verantwoordelijkheid om zich via de bestuurlijke informatie die beschikbaar is op de website actief te informeren over plannen die van belang zijn voor de kern.

8. Financiële middelen

8.1 Het college kent jaarlijks een budget toe aan elke wijkraad.
8.2 De afdeling Dienstverlening is verantwoordelijk voor het beheer van dit budget.
8.3 De wijkraad voert geen eigen financiële administratie.
8.4 De wijkraad stelt in overleg met de wijkregisseur vast voor welke doeleinden een bedrag uit het budget besteed kan worden.
8.5 De aanwending van het budget is niet toegestaan als de doeleinden/ maatregelen onvoldoende draagvlak hebben, strijdig zijn met wet- en regelgeving/ geldend beleid/ lopende beheer- en onderhoudscontracten of als niet voorzien is in de dekking van beheer- en onderhoudskosten.
8.6 Als waardering voor de inzet van de leden wordt aan elke wijkraad jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in te zetten in het kader van teambuilding, scholing, kennisvergroting of ‘informele vergaderingen’.

9. Inwerkingtreding

Dit reglement vervangt het Reglement wijkraden in de gemeente Katwijk van 2006 en treedt in werking op 1 mei 2013.