Cleijn Duin, Kalkoven en ’t Joght aan de beurt

Geen categorie
Reservering van 11 miljoen voor volgende drie wijken gemeente knapt wijken op met een integrale gebiedsaanpak. Voor een wijk wordt in intensief overleg met de bewoners een totaalplan gemaakt waarin naast het opknappen van de openbare ruimte ook meteen de ambities op het gebied van duurzaamheid, veilig wonen, innovatie en sociale kwaliteit van de wijk worden meegewogen. Op dit moment worden De Noord, Rijnsoever, Frederiksoord en Molenwijk volgens deze systematiek opgeknapt. Het college reserveert voor de periode 2020 – 2026  11 miljoen voor de wijken Cleijn Duin, Kalkoven en ’t Joght. Wethouder Jacco Knape: “De gebiedsgerichte aanpak waar we in 2014 mee gestart zijn betaalt zich uit. De gesprekken met de bewoners zijn daarvoor onmisbaar, want zij kennen de wijk en kunnen zelf het best aangeven wat nodig is. De wijken waar we nu mee bezig zijn worden prachtig. We nemen daarom deze 11 miljoen op basis van een inventarisatie op in de begroting voor de aanpak vanaf 2020. Dan worden de aanpakken voorbereid en wordt duidelijk hoeveel van dit budget daadwerkelijk gebruikt gaat worden.”

 

Bij het uitwerken van de drie nieuwe gebiedsplannen worden de ervaringen uit de nu lopende projecten gebruikt. De aanpak en de participatie bevallen zowel gemeente als bewoners en daarom wordt er doorgezet. Het opknappen van De Noord, Rijnsoever, Frederiksoord en Molenwijk is in 2020 klaar. Meteen daarna zijn de volgende wijken Cleijn Duin, Kalkoven en ’t Joght aan de beurt.

 

Maatwerk per wijk
In Cleijn Duin, Kalkoven en ’t Joght is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de riolering, de grondwaterproblematiek, de parkeersituatie en de kwaliteit van het groen, spelen en openbare verlichting, kwaliteit en restlevensduur van de ondergrondse infrastructuur, wegen, straten, pleinen. Ook is gekeken hoe de inrichting beter kan aansluiten bij de eisen die de huidige tijd stelt aan de openbare ruimte. De meetlat voor de gemeente Katwijk hierbij is de VORK. Hierin staan de ambities voor inrichting en materiaalgebruik, technisch onderhoud en netheidsonderhoud bij het beheer van de openbare ruimte beschreven. Een wijk integraal en gebiedsgericht opknappen betekent overigens niet dat de hele openbare ruimte opnieuw wordt ingericht met nieuwe materialen. Er is altijd een grens aan budget en daarom wordt per wijk en per straat bepaald welke materialen wel en niet in aanmerking komen voor hergebruik.

 

Voorbeeld van integrale aanpak

In de afgelopen jaren is er grote parkeerdruk in veel woonstraten ontstaan. Toen wijken 40 jaar geleden werden gebouwd was het aantal auto’s waar men rekening mee moest houden veel lager dan nu. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een auto. Soms zelfs twee. De parkeerdruk is hierdoor enorm toegenomen. Auto’s worden geparkeerd in het groen, op het voetpad en de pleinen. Dit oneigenlijke gebruik heeft geleid tot schade, snellere veroudering, slijtage, hogere onderhoudskosten en onvrede bij de omwonenden. Dit is slechts een van de aspecten, maar het heeft direct invloed op de ruimte voor groen, om te spelen, de overzichtelijkheid, de veiligheid en het woongenot in een straat. Zo staat alles met elkaar in verband en moet dit in samenhang aangepakt worden.

 

Burgerparticipatie
Ook bij de nieuwe projecten zal burgerparticipatie worden toegepast. Bij de huidige projecten leveren bewoners een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de plannen en in de wijken is een grote betrokkenheid te bemerken. De ervaring heeft ook geleerd dat participatie met omwonenden per wijk om maatwerk vraagt. Door vraaggericht naar inwoners toe te gaan en als gemeente open te staan voor de wensen van inwoners ontstaat dialoog. Het gesprek tussen gemeente en inwoners is een zoektocht naar de beste oplossingen voor de wijk. Vervolgens gaat de gemeente alle belangen afwegen, worden er keuzes gemaakt en op die manier komt de aanpak tot stand.

 

Planning van de aanpak

Met deze reservering is er straks geld om de aanpakken te betalen. Bij de voorbereidingen van de werken wordt een definitief kostenplaatje gemaakt. Niet het hele bedrag hoeft opgebruikt te worden. Ook de gemeenteraad moet tegen die tijd nog het geld vrijmaken en toekennen aan de verschillende projecten.


De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

–       Cleijn Duijn: start voorbereiding 2020, uitvoering 2021 t/m 2024
De wijk Cleijn Duin in Katwijk aan den Rijn is aangelegd in de periode 1965/1967.
Werkzaamheden in elk geval: onderhoud rijbanen, voetpaden, parkeervlakken, vervanging groen.

–       Kalkoven: start voorbereiding 2020, uitvoering 2021 t/m 2025.
De wijk Kalkoven in Katwijk Noord is aangelegd in de periode 1961/1962. Werkzaamheden in elk geval: vervanging riolering, onderhoud rijbanen, voetpaden, parkeervlakken, vervanging groen.

–       ’t Joght: start voorbereiding 2021, uitvoering 2022 t/m 2026
De wijk ‘t Joght in Valkenburg is aangelegd in de periode 1961/1962.
Werkzaamheden in elk geval: vervanging riolering, onderhoud rijbanen, voetpaden, parkeervlakken, vervanging groen.

Meer nieuws